Inspektionen för vård och omsorg

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit över ansvaret för tillsynen från Socialstyrelsen. 
IVO betonar analys, återföring och vägledning.  

IVO har sedan 1 juni 2013 ansvar för tillsynen av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning. Uppdraget omfattar handläggningen av anmälningar som klagomål från enskilda patienter eller anhöriga, lex Sarah, lex Maria samt kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs enligt lagar och andra föreskrifter.

Arbetet är i alltså i grunden detsamma som tidigare när Socialstyrelsen ansvarade för tillsynen, men vissa områden betonas mera. Analys, tillsynsåterföring och vägledning poängteras. Birgit Rengren Borgersen är enhetschef för tillsynen av äldres vård och omsorg på avdelning öst. Det är en av sex avdelningar inom IVO. Hon arbetade även tidigare med tillsyn när den sköttes av Socialstyrelsen.

– Vi ska ägna mer tid åt att återföra vad vi ser i vår tillsyn, berätta resultat och ge råd om vad som behöver förändras för att det ska fungera bättre. Det handlar mer om kunskapsspridning och om vägledning än det gjorde tidigare. Det känns bra att göra det.

För att kunna förändra behöver man förstå och då krävs en dialog, säger hon. IVO konstaterar i den senaste tillsynsrapporten (se sid 26) att de brister som redovisas är i stort sett desamma som är kända sedan tidigare. Myndigheten ser allvarligt på det.

– Det är ett bekymmer att bristerna inte åtgärdas. Vi är ett kontrollorgan för att den kommunala självstyrelsen ska fungera som bestämt. Det är problematiskt att man inte rättar sig efter vår kontroll, anser hon.

– Det är naturligtvis många som vidtar åtgärder efter vår tillsyn, men till dem som inte gör det kan vi ge ett föreläggande och om bristerna ändå finns kvar kan vi ge föreläggande med vite. Vi använder de befogenheter vi har.

Rapporten tar också upp att stor del av personalen inte vet hur de ska rapportera utifrån lex Sarah.

– Det krävs en ständig påfyllnad av kunskap på enheterna i äldreomsorgen. Det är stor personalomsättning och vikarier och nyanställda måste informeras hela tiden, framhåller hon.

IVO ska också arbeta med nyckeltal för socialtjänsten så att utvecklingen kan följas bättre. Med mer data kommer IVO att ha bättre underlag för tillsynen konstaterar Birgit Rengren Borgersen. Nyckeltalen kommer att användas i en första version under 2015.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2014 - 00:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår