Samarbetet med ideella organisationer växer

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


Alliansen i Stockholms stad har tillsatt en arbetsgrupp för utökat samarbete med ideella organisationer om bland annat upphandling.

Alliansen i Stockholms stad gjorde för ett par år sedan en överenskommelse om samarbete med ideella organisationer. Den följs nu upp med en arbetsgrupp som ska diskutera upphandling, det offentlignära uppdraget, bidrag och kvalitet.

Hittills har 74 organisationer anslutit sig. (Läs hela listan på www.stockholm. se/overenskommelsen).

Överenskommelsen bygger på ett initiativ från regeringen 2007.

– Dialogen och samarbetet med den idéburna sektorn är en oerhört viktig del i att utveckla stöd och service till Stockholms äldre. Jag tror att en vital ideell sektor är en viktig del i att stärka Stockholms äldreomsorg som helhet, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

2009 gjorde regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) en överenskommelse med idéburna organisationer inom den sociala sektorn. Målet är enligt SKL att stärka dessa organisationers självständiga och oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer av hälso- och sjukvård samt omsorg.

Den överenskommelsen följs upp av ett gemensamt kansli och leds av en partssammansatt grupp som träffas ett tiotal gånger per år.

Rapporten ”Idéburna utförare i lokal välfärd 2009–2012” från SKL visar kommunernas köp av verksamheter från föreningar och stiftelser under perioden. Andelen är omkring 16 procent av den totala köpta verksamheten. Det är en svag ökning från starten.

 Inom vård och omsorg drivs nära var tionde verksamhet som köps av kommunerna av idéburna organisationer. I de kommuner där köp från föreningar och stiftelser ökat betydligt, finns en lång tradition med verksamheter som drivs av kooperativ och andra ekonomiska föreningar, stiftelser och i kyrklig regi. Anledningen till ökningen är alltså inte den nationella överenskommelsen.

Enligt rapporten har upphandlingen av äldreboenden, där idéburna organisationer fått uppdraget, genomförts i full konkurrens.

Inom äldrevården och stöd till funktionshindrade köptes verksamhet till de största beloppen i Stockholm (900 miljoner) och Göteborg (348 miljoner) år 2012.

I Stockholmsregionen köper Danderyd mest. Där finns flera äldreboenden som drivs av stiftelser, bland annat två som drivs av Blomsterfonden.

I Uddevalla och Lerum driver stiftelsen Bräcke Diakoni äldreboenden. I Uddevalla har stiftelsen haft tre äldreboenden. Vid en ny upphandling nyligen av ett boende valde den att inte lägga något anbud med motiveringen att ersättningen var för låg. Det återgår alltså till kommunen.

Hösten 2011 tillsatte regeringen en framtidskommission för att visa de samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Rapporten ”Framtidens civilsamhälle” är ett underlag för kommissionen. Huvudsekreteraren Jesper Strömbäck skriver i förordet:

– En av de framtidsutmaningar som lyfts fram är behovet av ett nytt socialt kontrakt mellan staten och det civila samhället. SNS förlag gav 2013 ut boken ”Civilsamhället klämt mellan stat och kapital”. Boken är en antologi med texter av forskare och representanter för politiska tankesmedjor i de nordiska länderna.

De diskuterar välfärdens framtida organisering och ”den utmaning som övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen utgör”.

Professor Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola, har länge varit pådrivande i frågan och är en av bokens redaktörer. Redan 1995 arrangerade han en konferens om civilsamhället tillsammans med Centrum för forskning om offentlig forskning, cefos. Den resulterade i den första boken från SNS i ämnet.

Lars Trägårdh, som också varit medlem i regeringens framtidskommission, pekar på flera händelser som bidragit till att civilsamhällets roll debatteras igen:

Regeringens proposition ”En politik för det civila samhället” – 2009/10:55 – ledde till en större satsning på forskning om det civila samhället. Ett annat initiativ var överenskommelsen mellan de socialt inriktade organisationerna och regeringen som gett resultat i Stockholm och på andra ställen, se ovan.

Till det kommer lagen om skattereduktion för privatpersoner för gåvor till ideella organisationer (2011:1269).

Bokens redaktörer, dit också Hanna Hallin från tankesmedjan Sektor 3 hör, gör ingen hemlighet av att det rör sig om värderingar och politik: ”En utgångspunkt för oss är att frågan om det civila samhällets relation till stat och marknad ytterst handlar om konkurrerande visioner av ’det goda samhället’.” 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 05 juni 2014 - 11:17 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/2014 • Spelet om åldrandet »

»En av de framtidsutmaningar som lyfts fram är behovet av ett nytt socialt kontrakt mellan staten och det civila samhället.«

Loading   Sökning pågår