Hur olika får det bli?

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning


”Hur olika får det bli?” heter slutrapporten från en politisk programberedning hos Sveriges kommuner och landsting.

Beredningen har valt att fokusera på skillnader inom individuella välfärdstjänster, det vill säga hälso- och sjukvård, förskola/skola, äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Skälet är att dessa verksamheter har stor betydelse för den enskilde och att det finns en särskilt stor förväntan från både medborgarna och staten om att de tjänster som erbjuds ska vara likvärdiga. De tillhör de verksamheter inom kommuner och landsting som är specialreglerade. De baseras alltså på ett nationellt uppdrag och utgör ett gemensamt ansvar för staten och kommunerna respektive landstingen.

Beredningen har granskat sådana skillnader som speglar den direkta medborgarnyttan – och värderar om det finns skillnader som är problematiska. Det gäller erbjudanden, avgifter, tillgänglighet, resultat och kvalitet. Storleken på ekonomiska och personella resurser ingår inte i värderingen av om skillnaderna är godtagbara eller inte. Det är olikheter mellan landsting och mellan kommuner som tas upp – inte inom. Men beredningen har konstaterat att skillnaderna inom en kommun eller ett landsting kan vara anmärkningsvärda och av stor betydelse för likvärdigheten. Det handlar då om att kön eller socioekonomisk bakgrund avgör utbytet av den vård, omsorg eller utbildning som en individ får.

Det har enligt programberedningen inte varit möjligt att göra en heltäckande beskrivning av de skillnader som finns. Underlaget gör det ändå möjligt att diskutera hur man ska bedöma och förhålla sig till olika typer av skillnader. Beredningen har använt mått och indikatorer från Öppna jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet, databasen Kolada samt statliga myndigheters statistik och rapporter.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2014 - 11:26 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår