Ny myndighet för funktionsnedsatta

Av Ethel Lanesjö, journalist
Nyckelord: Organisation och lagstiftning, Hjälpmedel och tillgänglighet


Myndigheten för delaktighet ska verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Den är en sammanslagning av Handisam och delar av det nedlagda Hjälpmedelsinstitutet. Generaldirektör Anne Holm Gulati svarar skriftligt på Äldre i Centrums i förväg översända frågor.

Var finns äldre hos Myndigheten för delaktighet?
I instruktionen för Myndigheten för delaktighet står att vi ska verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Så vårt uppdrag omfattar självklart även äldre personer.

Instruktionen för Myndigheten för delaktighet (
sfs 2014:134) är både omfattande och samtidigt mycket allmän. Vad vill du satsa på i första hand?
Som man kan se i instruktionen har vi ett mycket viktigt och stort uppdrag. Det jag behöver göra nu är att, tillsammans med myndighetens medarbetare, diskutera och konkretisera närmare vad instruktionen innebär för oss. Vad är det vi ska åstadkomma och hur? Vi har också flera regeringsuppdrag som redan pågår. För egen del tycker jag att det är viktigt att sätta mig in i sakfrågorna ordentligt innan jag tar ställning, både med hjälp av myndighetens duktiga medarbetare och med hjälp av de viktiga samarbetspartners som finns. Till exempel har jag träffat företrädare för pensionärsorganisationerna och fått mycket värdefulla synpunkter från dem.

Vilken inriktning kommer äldres behov av hjälpmedel och tillgänglighet att ha hos
mfd?
Att arbeta med frågor om tillgänglighet och om välfärdsteknologi är centrala delar i myndighetens uppdrag. Välfärdsteknologiska lösningar och hjälpmedel spelar stor roll för möjligheten att vara delaktig, oavsett funktionsförmåga. Vi kommer därför fundera noga på hur Myndigheten för delaktighet kan göra största möjliga nytta inom det området. Vi arbetar redan med ett stort regeringsuppdrag som handlar om utveckling av digitala tjänster och service, bland annat trygghetslarm. Längre fram kommer jag att kunna berätta mer om detta.

Vilka uppgifter kommer att gå över till
mfd från Hjälpmedelsinstitutet?
Vad som skulle vara föremål för verksamhetsövergång från Hjälpmedelsinstitutet till Handisam tog fd generaldirektören för Handisam, Carl Älfvåg, beslut om i oktober förra året. Det gällde då att identifiera de delar av Hjälpmedelsinstitutets verksamhet som fortsatt skulle vara ett statligt åtagande. Det handlade framför allt om det strategiska arbetet och om kunskapsspridning inom området välfärdsteknologi. Däremot inte det operativa arbetet riktat mot sjukvårdshuvudmännen, där hi fungerat som ett stöd i deras verksamheter. Myndigheten för delaktighet har nu en samlad kompetens från Handisam och Hjälpmedelsinstitutet som gör att vi är gott rustade för att genomföra det uppdrag som vi fått genom instruktionen.

Handisam verkar ha varit inriktat främst på personer med funktionsnedsättning i åldrarna upp till 64 år. Det intrycket ger också
mfds hemsida. Kommer det att förändras?
Myndigheten för delaktighet ska, som sagt, arbeta med delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Det är inte meningen att hemsidan ska ge intryck av någonting annat. Om det är något särskilt som står där som leder tanken i annan riktning tar jag tacksamt emot synpunkter på det.

Av instruktionen framgår att
mfd ska ha ett kunskapsråd. På er hemsida finns också ett funktionshindersråd och ett insynsråd. Vad ska dessa tre råd göra? Ingår någon som representerar äldre personers intressen?
Ett insynsråds uppgift är att utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Kunskapsrådet ska, enligt vår instruktion, identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys och bistå oss med kunskap och erfarenhet i frågor som avser rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionshinderspolitiken. Funktionshindersrådet är inrättat av Handisam och har på så sätt tagits över av Myndigheten för delaktighet. I det rådet ingår representanter för funktionshindersrörelsen, samarbetet styrs av ett avtal och har framför allt varit inriktat på uppföljning av den funktionshinderspolitiska strategin. Insynsrådet tillsätts av regeringen och kunskapsrådet av Myndigheten för delaktighet. Jag vill gärna ha ett nära samarbete med olika aktörer inom det område vi arbetar med. Det handlar både om att få och ge information och om att skapa forum för diskussion. Hur vi gör det på bästa sätt är en av de frågor jag tar upp när jag träffar företrädare för de olika ideella organisationerna, till exempel inom pensionärsrörelsen. Till hösten hoppas jag att vi kan komma igång ordentligt med arbetet i våra råd.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2014 - 12:38 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/2014 • Hjälpmedel »

INTERVJUAD: Anne Holm Gulati är generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

»Jag vill gärna ha ett nära samarbete med olika aktörer inom det område vi arbetar med. Det handlar både om att få och ge information …« 

Fakta | Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet startade 1 maj 2014. MFD är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet som nu är nedlagt. Uppdraget är att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Loading   Sökning pågår