Hälsosamma samtal om levnadsvanor

Av Jonas Nilsson, journalist

 

En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att de flesta patienter är positiva till att samtala med vården om bland annat sina matvanor och få hjälp att förändra dem. 

Ohälsosamma levnadsvanor bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Varannan kvinna och två tredjedelar av alla män beräknas ha minst en ohälsosam levnadsvana, vilket ökar risken för cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Enligt Folkhälsoinstitutet beräknas de besparingar som kan göras inom sjukvården vara störst för äldre personer, eftersom sjukdomar är vanligare bland dem.  

Ohälsosamma matvanor är vanligare i grupper med låg utbildning och låg inkomst. De leder enligt Folkhälsomyndigheten till ojämlikhet i hälsa, bland annat genom att bidra till fetma, som enligt Världshälsoorganisationen finns bland de fem främsta riskfaktorerna för förlorade friska levnadsår. I den nationella folkhälsoenkäten 2014 var 54 procent av kvinnorna och 67 procent av männen mellan 65 och 84 år överviktiga (kroppsmasseindex, BMI, över 25) och andelen med fetma (BMI över 30) i samma åldersgrupp var 17 procent för båda könen. Att inom vård och omsorg ställa frågor om matvanor kan göra personen uppmärksam på att vanorna har betydelse för hälsan och för en eventuell sjukdom.

Socialstyrelsen gav år 2011 ut rekommendationer om hjälp till patienter för att förändra ohälsosamma levnadsvanor, främst genom rådgivande samtal. Den utvärdering av riktlinjerna som nu gjorts visar att fyra av fem patienter är positiva till att samtala om sina ohälsosamma levnadsvanor. De allra flesta som har en ohälsosam levnadsvana vill förändra den, och många vill ha stöd för att åstadkomma en förändring. Nio av tio som fått råd kring tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor är nöjda. Stödet för att arbeta med levnadsvanor är också starkt inom vården, åtta av tio bland chefer och anställda tycker att det är viktigt.
– Trots stort stöd bland patienter, anställda och i landstingens ledning behöver det sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras högre. Vården bör organiseras så att det tydligt ingår i arbetsuppgifterna att samtala om hälsa och levnadsvanor och att det finns tid till detta, säger Irene Nilsson Carlsson, projektledare för implementeringen av riktlinjerna, på Socialstyrelsens webbplats. 

 

Referens: Nationella riktlinjer, utvärdering 2014 – Sjukdomsförebyggande metoder: rekommendationer, bedömningar och sammanfattning. www.socialstyrelsen.se

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 mars 2015 - 10:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår