I praktiken: Evidensmodell behövs i äldreomsorgen

Av Lena Fieber

Det är inte enkelt att implementera forskningen i verksamheterna, enligt ett försök i Göteborg för att få äldreomsorgen att bygga på evidensbaserad praktik.

Under drygt ett och ett halvt år arbetade tre lektorer vid Göteborgs universitet även vid korttidsverksamheten i två stadsdelar, såsom följeforskare i så kallade kombinationstjänster. Lektorerna kom från institutionerna socialt arbete, vårdvetenskap och hälsa samt neurovetenskap och fysiologi. Tanken var att de tillsammans med äldreomsorgen skulle utveckla strategier för att implementera evidensbaserad kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Metoden med kombinationstjänster uppfattades som en bra form för samarbetet mellan praktik och akademi. Men försöket stötte på problem, som att medarbetarna hade olika kunskaper kring evidensbasering – för undersköterskorna var den till och med en icke-fråga. Inte heller fanns det någon struktur uppbyggd för att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik.

Slutsatsen är att om idén med implementering av evidensbaserad praktik ska fungera så behöver den först anpassas till verksamheternas förutsättningar. Likaså måste de som arbetar där få mer kunskap om betydelsen. Att nittio procent av personalen inom äldreomsorgen är undersköterskor och vårdbiträden utan högskoleutbildning är en viktig faktor att ta hänsyn till. Ett problem är också att det saknas evidensbaserade metoder inom socialtjänstdelen i äldreomsorgen.

– Verksamheterna kan inte förväntas lösa frågan om evidensbaserad praktik på egen hand och frågan är hur det egentligen är tänkt att gå till? skriver rapportförfattaren.

– Är det inte dags att skapa en evidensmodell som bättre passar för äldreomsorgen? Det måste bli tydligare vem som ska ansvara för att kunskapen i form av beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier sammanställs, kritiskt granskas och sprids, och hur det ska gå till.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 mars 2016 - 09:57 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 1/16 • Åldrandets dimensioner »

 
RAPPORT

Kunskapsstyrning i äldreomsorg
– 
implementering av och sam-arbete kring evidensbaserad praktik
Carina Abrahamsson Löfström
Fou i väst/rapport 3:2015

Loading   Sökning pågår