Nya avhandlingar

Äldreomsorgen bättre än sitt rykte
An inquiry into satisfaction and variations in user-oriented elderly care
Petri Kajonius, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 2015

Äldre personer och deras anhöriga är mycket nöjda med äldreomsorgen, oavsett om vårdgivaren är privat eller kommunal, enligt analys från 95 000 respondenter i landets alla kommuner. Viktigast för den äldre är att få känna sig trygg och bli väl bemött, och det är i relationen mellan individen och omsorgspersonalen som all nöjdhet skapas. Maten och städningen med mera har mindre betydelse. Personalen är trots tidsbrist duktig på att skapa goda relationer, även inom hemtjänsten. Insatser för att höja kvaliteten bör handla om att ge vårdpersonalen mer tid, i stället för att fokusera på organisationsförändringar.

Bra vara aktiv på nätet
Att främja sociala aktiviteter och delaktighet bland seniorer: utforska och utvärdera sociala och internetbaserade arbets­terapeutiska interventioner
Ellinor Larsson, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 2016

Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhället och är en allt viktigare del i ett hälsosamt åldrande. Avhandlingen bygger på intervjustudier och en utvärdering av ett arbetsterapeutiskt internetbaserat interventionsprogram. Resultatet visar hur aktiviteterna på nätet kan främja äldres delaktighet, minska upplevd ensamhet och stärka sociala kontakter. De sociala aktiviteterna på nätet utgör ett komplement till andra sociala aktiviteter och kontakter både på och utanför internet.

Balansträning vid parkinson
Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise
David Conradsson, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2016

Avhandlingen har studerat effekter av balansträning och medicinering för äldre personer med Parkinsons sjukdom. Resultatet visar att utmanande balansträning med övningar där man utför två uppgifter samtidigt förbättrar balansen och gångförmågan, samt förbättrar aktiviteter i dagliga livet. Sedvanlig Parkinson-medicinering normaliserar inte förmågan att gå och vända, och de kvarstående besvären är förknippade med svårigheter att reglera stegbredden, vilket kan ge upphov till instabilitet och fall.

Bra för minnet att gå ned i vikt
Effekter av livsstilsförändring på hjärnfunktion och stresshormoner vid fetma och typ 2-diabetes
Andreas Stomby, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 2015

Viktnedgång vid fetma och typ 2-diabetes kan förbättra hjärnans aktiveringsmönster vid minnestester och även normalisera omsättningen av stresshormonet kortisol. Effekterna är likvärdiga efter intag av stenålderskost eller enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Intensiv konditionsträning för personer med typ 2-diabetes ger ingen tilläggseffekt. Resultatet stärker hypotesen att stresshormonet kortisol kan vara en länk mellan fetma, typ 2-diabetes och förändrad hjärnfunktion.

Ta hand om den som vårdar
Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study ‘Good Aging in Skåne’ and effects of psychosocial intervention
Beth Dahlrup, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet 2015

Anhöriga till personer med demens och depression har det tyngst bland anhörigvårdarna, och att ge dem stöd lönar sig. Anhörigvårdare som rapporterar låg belastning har bättre hälsa och livskvalitet jämfört med den som inte vårdar någon anhörig alls. Information och utbildning om de relevanta sjukdomarna påverkar anhörigvårdarens egen livssituation positivt, oavsett om vården sker hemma eller på särskilt boende.

Vården och samvetet
Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård
Kavot Zillén, juridiska institutionen, Uppsala universitet 2016

Avhandlingen undersöker det rättsliga utrymmet för hälso- och sjukvårdspersonal att i sin yrkesutövning handla i enlighet med sin religion eller tro utifrån skyddet för religions- och samvetsfrihet och utifrån de krav som ställs på god vård. Det är tveksamt om skyddet för religionsfrihet i regeringsformen omfattar situationer där personal uttryckligen vägrar medverka vid eller utföra viss vård. Däremot kan en sådan vägran falla inom skyddet för religionsfrihet i Europakonventionen. En viktig förutsättning är då att det inte finns några motstående skyddsvärda intressen för patienter, vårdgivare och vårdverksamhet som kan motivera en begränsning av en sådan rätt. I praktiken finns i Sverige ett relativt generöst handlingsutrymme att avgöra om och under vilka förutsättningar hälso- och sjukvårdspersonal ska tillåtas att avstå från att medverka vid eller utföra viss vård på grund av samvetsbetänkligheter.

Fel medicin till varannan 65+
Inappropriate prescribing, non-adherence to long-term medications and related morbidities – pharmacoepidemiological aspects
Khedidja Hedna, institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet 2015

Nästan varannan person över 65 år har ordinerats potentiellt olämpliga läkemedel och var tredje långtidspatient har inte följt sin förskrivna medicinering. Följden är en ökande risk för biverkningar och läkemedelsrelaterade sjukdomar. Resultatet bygger på ett slumpmässigt urval av drygt femtusen äldre personer i Östergötland.

Ultraljud upptäcker strokerisk
Karotissjukdom: Plack-särdrag och vulnerabilitet
Fisnik Jashari, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet 2015

Karotisstenos, åderförkalkning i halsartärer, är ett allvarligt tillstånd som ofta drabbar äldre eller personer med högt blodtryck, rökning, diabetes, högt kolesterol och fetma. Ultraljud kan hjälpa läkarna att identifiera patienter som riskerar att drabbas av stroke på grund av karotisstenos och som skulle bli bättre med strokeförebyggande kirurgi.

Psykisk hälsa hos multisjuka
Mental health promotion among community-dwelling seniors with multimorbidity – perspectives of seniors, district nurses and home care assistants
Åke Grundberg, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2015

Multisjuklighet kan ligga bakom psykiska hälsoproblem såsom depression. I avhandlingen intervjuas multisjuka äldre personer, distriktssköterskor och hemtjänstpersonal om deras perspektiv på hur den psykiska hälsan kan främjas. Det som kan hjälpa är sociala och fysiska aktiviteter samt socialt stöd, eftersom social isolering och upplevd ensamhet anses vara en bidragande orsak till ohälsan. En slutsats är att samarbetet mellan distriktssköterskor och hemtjänst behöver förbättras.

Måltiden inte bara mat
Måltidsgörarens utmaningar– komplexiteten i det medvetna måltids­görandet
Cecilia Magnusson Sporre, Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet 2015

Varje dag serveras tre miljoner måltider i den offentliga sektorn. Måltiderna är en komplex verksamhet som handlar om mer än mat och har fler yrken än kocken inblandade. Avhandlingen i måltidskunskap har kartlagt hur den teoretiska modellen Famm – för hur man kan se på måltider ur olika synvinklar – har spridit sig till storköken och tagit plats i projektplaner, måldokument och statliga direktiv.

Koll på kotfraktur
The clinical relevance of vertebral fractures and low back pain in elderly men
Mehrsa Kherad, Enheten för klinisk och molekylär osteoporosforskning, Lunds universitet 2015

En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller rygg­smärta hos äldre män, där­emot kan ett sådant fynd användas för att identifiera män med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och ådra sig nya frakturer. Därmed går det bättre att identifiera dem som bör utredas för osteoporos och som har bäst nytta av förebyggande osteoporos- och frakturbehandling. Resultatet bygger på en undersökning på äldre män som ingår i Mr Os, en global studie om benhälsa.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 mars 2016 - 10:24 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår