Korta lästips

Anhöriga som kombinerar förvärvs­arbete och anhörigomsorg
Ann-Britt Sand
Nka 2016:1

Uppdaterad kunskapsöversikt från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, med ny forskning om förvärvsarbetande anhöriga. I dag är det lika svårt eller till och med svårare att kombinera omsorgen med jobb. Cirka 140 000 personer har gått ned i arbetstid eller slutat arbeta och 190 000 har fått sämre ekonomi på grund av anhörigomsorg, varav de flesta är kvinnor. Läs intervjun med författaren på sidan 42.

Blåsdysfunktion hos äldre personer
Socialstyrelsen 2016

Rapport som kan användas i vården och omsorgen för att utreda och åtgärda så kallad blåsdysfunktion, det vill säga urinläckage, trängningar, tömningsproblem och efterproblem. Drygt 530 000 personer över 65 har sådana här besvär och ska erbjudas hjälp enligt senaste kunskapsrönen för att undvika onödigt lidande.

Din rätt till vård och omsorg
Socialstyrelsen 2016 

Uppdaterad broschyr för äldre och deras anhöriga om det stöd äldre kan få enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Här finns information om vad vård och omsorg får kosta, vem man ska vända sig till, hur man gör om man är missnöjd med beslut eller hur olika insatser utförs, liksom om de rättigheter man har om man tillhör en nationell minoritet. Broschyren finns även på finska, meänkieli, lulesamiska och nordsamiska.

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen 2016

Resultat från Socialstyrelsens webbenkät med svar från 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden. Indikatorerna och måtten i resultaten ska spegla delar av kvaliteten och därmed uppmuntra till utveckling i verksamheterna.

En studie om Clownronden och dementa personer i äldreomsorgen
Margareta Rämgård, Elisabeth Carlson, Elisabeth Mangrio
Rapport 3:2015 Region Skåne/Kommunförbundet Skåne

Rapport om en studie som undersökt clowner som en kulturell aktivitet på två demensboenden i Skåne. Effekterna blev positiva; clownerna stärkte de boendes självidentitet och förmåga till socialt samspel. Men mer forskning behövs om clowneffekten, enligt författarna i forskargruppen vid Malmö högskola.

Hjälp, vi har fått barnbarn!
Erik Sidenbladh
Bonnier fakta 2016

Boken innehåller erfarenheter och tips om allt som mor- och farföräldrar ska göra – och akta sig för att göra. Några råd från boken: Ta chansen och ställ upp men lägg dig inte i, det är föräldrarna som bestämmer. Det räcker långt med att bara vara när du är med barnbarnen, man behöver inte alltid göra något. Författaren är journalist och farfar till sex barn.

Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar – mot mindre tvång och begränsningar
Socialstyrelsen 2016

Inom vård och omsorg finns hjälpmedel som kan begränsa rörlighet och som felaktigt använda kan vara otillåtna. Ett exempel är att oreflekterat dra upp en sänggrind för att hindra fall ur sängen. I rapporten beskrivs vad som hände när personalen på ett demensboende låste fast sänggrindarna i nedfällt läge med buntband för att tvingas reflektera över andra alternativ.

Konsten att bli gammal
Wilhelm Schmid
Lind & Co 2016

I dag betraktas åldrandet som en sjukdom som måste upptäckas i tid och bekämpas – en olycklig missuppfattning, menar författaren som är tysk filosof. För åldrandet har en mening och med hjälp av jämnmod kan vi lära oss att leva med åldrandeprocessen. I boken sammanställer författaren tio steg för att uppnå detta jämnmod.

Livet enligt Dagny – i huvudet på en 104-åring
Dagny Carlsson, Helen Bjurberg
Forum 2016

Dagny Carlsson är känd som världens äldsta bloggare och har även figurerat i tv samt intervjuats i Äldre i Centrum. I boken reflekterar hon över livet av i dag och jämför med hur det var förr. Hon berättar om tillvarons med- och motgångar och hur det är att plötsligt och oväntat bli kändis, samt delar med sig av sina tankar om kärlek, vänskap, hälsa, mat, utseende, nyfikenhet – och om konsten att ha kul på gamla dar.

Mer än tur i struktur
Magnus Arnek, Tore Melin, Anders Norrlid
ESO 2016:6

Rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi vid Finansdepartementet som visar på stora skillnader i kommunal effektivitet i äldreomsorgen. Olika förutsättningar mellan exempelvis stad och landsbygd kan inte förklara hela skillnaden. Om alla kommuner vore lika effektiva som den effektivaste skulle avsevärda besparingar kunna göras, menar författarna.

Reflektera mera
Kerstin Carlén, Johan Werner
Vårdförlaget 2016

Häfte som innehåller 21 reflektionsövningar kring etiska förhållningssätt för personal inom äldreomsorgen. Övningarna utgår från Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen. De kan genomföras i ett arbetslag eller på arbetsplatsträffar, gärna med blandade professioner.

Rätt stöd i rätt tid
FoU i väst/Göteborgsregionens kommunalförbund 2016

Rapport om Göteborgskommunernas hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre. Träffpunkter och anhörigstöd finns överallt, men innehållet varierar. Fixar­tjänsterna har olika åldersgränser, och det är ingen självklarhet att få förebyggande hembesök. Äldre söker bistånd alldeles för sent, enligt en delstudie, och utmaningen för kommunerna är därför att tidigare fånga upp dem som börjar utveckla en skörhet.

Samspelet Demens
Kerstin Carlén, Johan Werner
Vårdförlaget 2016

Verktyg för att hjälpa personal som arbetar med personer med demenssjukdom att kunna ha reflekterande samtal om olika förhållningssätt. I paketet ingår 70 värderingskort som utgår från intentionerna i nationella värdegrundens sju områden, underlag för dokumentation och en spelplan.

Stöd till anhöriga
Socialstyrelsen 2016

Uppdaterad vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen, med anledning av utvecklingsarbetet kring det systematiska arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, som är en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016
Socialstyrelsen

Rapport om äldres uppfattning om äldreomsorgen. Underlaget bygger på en rikstäckande enkätundersökning från i våras till drygt 135 000 personer över 65 med hemtjänst eller äldreboende. I denna upplaga av den årligen återkommande rapporten har Socialstyrelsen valt att fokusera på den grupp äldre som enligt enkätresultaten mår sämst.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 december 2016 - 13:25 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår