NYHET Forskning för förbättrad vård

Av Lena Fieber


Hur kan sjukvården bli bättre på att ta hand om äldre? Om tre år hoppas ett nytt forskningsprojekt kunna presentera redskap för primärvården och hemsjukvården.

Fortfararande hamnar alltför många äldre på sjukhus där de riskerar att bli ännu sämre. Och eftersom vi alla åldras olika behöver primärvården och den kommunala hemsjukvården bli bättre på att skräddarsy behandlingarna.

– Tre av utmaningarna är att minska onödiga sjukhusinläggningar, bättre kunna mäta individens vårdbehov och bemöta nedskärningarna i äldreomsorgen. Det sista kräver en fungerande samverkansmodell med anhöriga, säger ansvariga forskaren Amaia Calderón Larrañaga vid Aging research center, ARC.

Hon har fått fem miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att komma med lösningar om hur äldrevården kan bli bättre. Bland annat ska en metod, som utvecklas av forskare från ARC, mäta och följa äldres varierade hälsostatus över tid. (Läs mer om HAT-metoden i nr 3/17.)

– Det är ett problem att vård och omsorg tidigare mest har tittat på medicinska faktorer när vårdpolitiken utformas. Vi ska därför även undersöka hur både ett medicinskt och socialt omhändertagande kan påverka en persons hälsoutveckling, säger Amaia Calderon Larrañaga.

I ett annat projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, ska hon försöka hitta svaret på varför vi åldras så olika. Detta är också viktigt att veta om sjukvården ska kunna äldreanpassas.

– Förutom kroniska sjukdomar så är det tre nyckelfaktorer som påverkar åldrandets variationer: fysisk och kognitiv funktion samt funktionell självständighet. Och det blir lättare att hantera kroniska sjukdomar om man har ett socialt nätverk omkring sig.

Data kommer från SNAC-studien i Stockholm. Resultaten kommer att spridas till offentlig sektor och pensionärsorganisationer.

– Vi ska inte studera kostnadsaspekten, men hoppas ändå kunna visa på att ett bättre omhändertagande av äldre kan spara pengar.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 maj 2018 - 16:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår