NYHET Skarp kritik mot Socialstyrelsens årliga undersökning om äldreomsorgen: ”För få svar från de äldre själva”

Av Lena Fieber


Knappt tre av tio med hemtjänst svarade själva i årets brukarundersökning från Socialstyrelsen. Undersökningen säger inget om vad de äldre tycker, varnar docent Lennarth Johansson, som är forskningsledare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkät till alla över 65 år som har hemtjänst eller särskilt boende. Syftet är att få reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Enkätsvaren används av kommunpolitiker och ligger till grund för Socialstyrelsens och SKL:s öppna jämförelser och Äldreguiden som ska vägleda invånarna i valet av utförare.

Sammantaget brukar svaren varje år visa att bortåt 80–90 procent av de äldre är nöjda med äldreomsorgen. Även denna höst har landets lokala medier rapporterat om toppnoteringarna i kommunerna. Men siffrorna säger inget om detta, menar Lennarth Johansson som har sammanställt svarsfrekvensen:

Totalt svarade 63 procent på årets brukarundersökning. Av svaren framgår vem som har besvarat enkäten: ”den äldre själv”, ”den äldre ihop med någon” eller ”enbart av någon annan”. Av samtliga tillfrågade äldre personer med hemtjänst var det bara 29 procent som svarade själva. På äldreboende var motsvarande siffra knappt sju procent.

Den låga svarsfrekvensen ligger i linje med resultaten från brukarundersökningarna 2014, 2015 och 2016.

Drygt fyra av tio enkätsvar inom hemtjänsten hade fyllts i av enbart någon annan, alltså utan att den äldre ens var med. På äldreboende var det två av tre.

– Det är svårt att tro att denne ”någon annan” kan vara någon annan än personal, som på så sätt sätter betyg på sitt eget arbete i den äldres ställe, säger Lennarth Johansson.

– Så kanske borde undersökningen i stället heta ”Så tycker personalen om äldreomsorgen”.

– Den låga svarsfrekvensen innebär att brukarundersökningen inte ger någon representativ bild av vad de äldre tycker om äldreomsorgen. I vilken annan verksamhet eller bransch skulle man anse att så få svar ger ett trovärdigt underlag för en bedömning av kvaliteten? Här vore det välkommet med en reaktion från pensionärsorganisationerna.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 maj 2018 - 15:19 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår