LÄSTIPS Redaktionen rekommenderar

10 år med öppna jämförelser
Socialstyrelsen/SKL 2017

Rapport som tagits fram av Socialstyrelsen och Sveriges och kommuner och landsting för att uppmärksamma att öppna jämförelser av äldrevården och -omsorgen har publicerats i tio år. Rapporten visar utvecklingen av kvaliteten 2007–2016 genom ett antal utvalda indikatorer och bakgrundsmått.

Den friska människan – anatomi och fysiologi
Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist
Liber 2018

Fakta­bok som tar upp alla områden som ingår i sjuksköterskeutbildningens kunskapskrav för ämnet anatomi och fysiologi. Även åldrandeperspektiv på kroppens funktioner och om störningar som gör att man blir sjuk. Målgruppen är blivande sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera vårdyrken samt andra som behöver lära sig om människokroppens uppbyggnad och funktion.


DöBra-kortleken
Volante, DöBra och Coda Alliance 2018

Kortleken är ett verktyg för reflektion och samtal med andra, exempelvis närstående eller vård- och omsorgspersonal, om vilka aspekter kring livets slut som är viktiga för en, som att vara fri från smärta, ha ordning på ekonomin, ha de närmaste kring sig.Kort­leken har anpassats till svenska förhållanden inom forskningsprogrammet DöBra vid Karolinska institutet och Umeå universitet.


En bättre plats att åldras på – arbete för åldersvänliga städer i Norden
Nordens välfärdscenter 2018

Skrift från ett projekt om livskvalitet för äldre i Norden som har undersökt de städer som anslutit sig till WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities: Oslo, Trondheim, Uppsala, Göteborg, Tammerfors och Reykjavik – plus Aarhus. Fokus har lagts på möjligheten till fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap, meningsfullhet.


Fysioterapi i palliativ vård – rörelseglädje tills livet tar slut
Sylvia Sauter, Erika Franzén, Ammis Lübcke
Studentlitteratur 2018

Första boken på svenska om fysioterapeutiska perspektiv på vård vid livets slut, att användas som kliniskt kunskapsstöd samt i kurser och utbildningar. Författarna är fysioterapeuter, varav en specialist inom äldres hälsa, som vill öka fysioterapeuternas kunskap för att minska patienternas symtombörda och förbättra livskvalitet.


Klok läkemedels­behandling av de mest sjuka äldre
Stockholms läns landsting 2017

Behandlingsrekommendationer i fickformat för personer 75 år och äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov som sammanställts av Stockholms läns läke­medels­kommittés expertråd för geriatriska sjukdomar. Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av dessa äldre är ofta begränsat. Behandlingen baseras därför till stor del på klinisk erfarenhet och ska anpassas efter den uppskattade nyttan för individen.


Männens bok – om mat, hälsa, livsstil och prostata
Örjan Kelin, Margit Eliasson, Katarina Tomic
Arena 2017

Fakta om prostatacancer med de senaste forskningsrönen och information om hur kost, hälsa och livsstil påverkar, samt recept. En av författarna, Katarina Tomic, är läkare och forskare vid Umeå universitet.


Palliation ABC
Svenskt demenscentrum/ Betaniastiftelsens pallia­tionsakademi 2018

Kostnadsfri webbutbildning om grunderna i palliativ vård som bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård. Riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Utbildningen tar cirka 3,5 timmar, efteråt kan man göra ett kunskapstest och skriva ut sitt diplom. Finns på Svensk demenscentrums utbildningsportal.


Primärvården kan förebygga suicid bland äldre
Folkhälsomyndigheten 2018

Primärvårdsinsatser mot depression kan vara effektiva för att förebygga självmord och minska självmordstankar bland äldre, visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten har sammanfattat i ett faktablad i serien Utblick folkhälsa som går att ladda ner på myndighetens webbplats.


Åldern har sin rätt
Svenskt demens­centrum/FUB 2018

Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning som består av två kostnadsfria webbutbildningar och en bok. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning och yrkesverksamma inom LSS-området.


Äldre i arbetslivet
Maria Albin, Emilia Liljefrost, Marianne Parmsund, Eskil Wadensjö
Svenska ESF-rådet 2017

Kunskapssammanställning kring hur arbetslivet kan bli mer hållbart utifrån EU 2020-strategin om ett inkluderande arbetsliv för alla.

 

Äldreomsorger i Sverige – lokala variationer och generella trender
Håkan Jönson & Marta Szebehely (red)
Gleerups 2018

Boken presenterar aktuell forskning om nationella och lokala policy­dokument och riktlinjer och om äldreomsorgens vardag i olika delar av landet betraktad ur äldres, anhörigas och personalens perspektiv.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 juni 2018 - 14:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår