TEMA Alla tre modellerna ger mest för pengarna

Av Lena Fieber


Att låta offentliga, vinstsyftande och idéburna verksamheter tävla mot varandra ger mest 
kvalitet för pengarna. Men det ska straffa sig ekonomiskt att inte leva upp till kraven.

Så kan rekommendationerna till kommunerna sammanfattas i en forskarrapport om konkurrens i äldreomsorgen som gjorts på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, vid finansdepartementet.

Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar, och ett huvudargument är att det i detta fall är bra att separera myndighetsutövning och tjänsteproduktion, enligt rapportförfattarna och forskarna i nationalekonomi Mats Bergman vid Södertörns högskola och Henrik Jordahl vid Institutet för näringslivsforskning.

Samtidigt är en av de största förändringarna med valfriheten att det blir biståndsbedömarna som bestämmer vad omsorgen kommer att kosta, där kostnaderna tidigare hölls tillbaka genom politiska beslut om budgettilldelning. Nu hamnar biståndsbedömarna i kläm mellan politiska krav på kostnadskontroll och professionella och lagstadgade krav på god omsorg, vilket i förlängningen kan leda till att deras självständiga ställning hotas.

– Det vore allvarligt om biståndsbedömarna skulle förlora sitt oberoende, i synnerhet som en annan utmaning för dem är att balansera äldres berättigade krav på relevant information om olika utförare, och utförarnas rätt att behandlas sakligt och konkurrensneutralt, varnar forskarna.

Lösningen är att separera biståndsbedömningen från kontrollen av utförarna. Och att biståndsbedömarna ges rätt att granska kontrollarbetet. Att äldre väljer ska förbättra kvaliteten, det är själva tanken med valfriheten, även om forskningen ännu inte är helt säker på om detta stämmer. Kvalitetshöjande kan det även vara om kommunerna har en viss överkapacitet på boendeplatser så att utförarna måste anstränga sig för att få full beläggning.

– En intressant modell, som tillämpas av några kommuner, är att slussa icke-väljare till den utförare som har hållit högst kvalitet perioden innan, i stället för till de äldreboenden som har tomma platser därför att de har valts bort.

Kommunernas kvalitets­kontroller behövs särskilt på äldreboenden, där det är svårare att flytta om man inte är nöjd. Krav på dokumenterade arbetsprocesser kan i förväg stoppa oseriösa aktörer, men därefter bör inspektionerna flytta fokus från ”pappren till verkligheten” så att granskning görs av exempelvis äldres upplevda nöjdhet eller frånvaro av trycksår, fallskador och undernäring.

Elektroniska mätningar av utförda hemtjänsttimmar är ett allt vanligare sätt att kontrollera. Men det är lätt att överskatta besparingarna och på många håll i landet har kommuner i gengäld tvingats höja ersättningen för att utförarna ska gå runt. Så rådet till kommuner som vill införa valfrihet är:

– Tänk igenom hur valfrihetssystemets design påverkar utförarna och därigenom budgetutfallet.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2018 - 14:58 © Äldre i centrum

Tillbaka till #1/18 Omsorgens marknad »

Loading   Sökning pågår