INLEDARE Så tycker någon annan om äldreomsorgen

Av Jonas Nilsson, chefredaktör


I förra numret av Äldre i Centrum berättade vi om kritik mot Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, där svarsfrekvensen från de äldre själva är mycket låg och det bland dem som svarar i stället finns både anhöriga och personal. Att få hjälp med enkäten kan i många fall vara nödvändigt, med tanke på att äldre, särskilt de boende på särskilt boende, ofta har olika funktionsnedsättningar vilket gör det svårt att svara. Om vi mot den bakgrunden räknar ihop svaren i kategorierna ”den äldre själv” och ”den äldre ihop med någon” ökar svarsfrekvensen, men hamnar fortfarande på mycket låga nivåer, motsvarande svar från fyra av tio äldre med hemtjänst och knappt en av fem bland dem i särskilt boende. I analysen som Socialstyrelsen gjort av årets resultat har hur som helst enbart svar som den äldre lämnat på egen hand tagits med (läs mer på nyhetsplats sid. 12). Hur många svar som sorterats bort och hur detta skett redovisas dock inte, inte heller hur man ska tolka det faktum att nära 40 procent av svaren i hemtjänsten och två tredjedelar i särskilt boende har lämnats av någon annan än den äldre själv.

Kanske borde undersökningen heta Så tycker någon annan om äldreomsorgen? I en debattartikel i tidningen Dagens samhälle (180129) går Alzheimer Sveriges ordförande Krister Westerlund steget längre och kräver att undersökningen läggs ner: ”Många frågor är omöjliga att besvara. Andelen kognitivt sjuka på särskilda boenden är beräknade till 68 procent, i Stockholms stad hela 85 procent. Kan minnessjuka svara hur maten brukar smaka eller om personalen det senaste året sagt något kränkande om deras rum? Har närstående inblick i vad som händer dygnet runt? Minnessjuka kan felaktigt missuppfatta situationer. Ska vi då fylla i att de blivit kränkta?” skriver han tillsammans med tidningen Minnesvärts reporter Lena Breitner.

Brukarundersökningen återkommer i en intervju i detta nummers tema med en annan Lena, nämligen professor Lena Lindgren vid Förvaltningshögskolan i Göteborg (sid. 50). Hon tar upp både problemet med den låga svarsfrekvensen och att bland dem som svarar finns många andra än de äldre själva. Det är också ett problem att de äldre som svarar är i beroendeställning, säger hon.

Inget av problemen med undersökningen berörs dock när såväl kommuner som välfärdsföretag på basis av densamma årligen basunerar ut hur nöjda ”deras” äldre är med sin äldreomsorg. Men kanske borde en och annan ta intryck av Lena Lindgren, som redan 2006 skrev en bok om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn med det talande namnet Utvärderingsmonstret (i ny upplaga 2014). Så här säger hon om Vad tycker de äldre om äldreomsorgen-undersökningen: ”De frågar om man är nöjd. Och det kan man se som ett mått på resultat – om jag är nöjd och maten är god – men det säger ingenting om vad som har hänt med de äldre som en konsekvens av äldreomsorgen. Håller en verksamhet hög kvalitet om brukarna är nöjda?”

Ja. Nej. Kanske. Äh, fråga någon annan.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2018 - 13:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår