NYHET Äldres egna svar i SoS enkät: De som bor hemma mår sämre

Av Lena Fieber


Multisjuka som bor hemma mår sämre än de på särskilt boende. Det visar en analys av de äldres egna svar i Socialstyrelsens senaste undersökning om vad de tycker om äldreomsorgen.

Utifrån undersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen har Socialstyrelsen analyserat sambanden mellan svaren och sjukdomar, läkemedel, omfattningen av omsorg. Enbart svar som den äldre har lämnat på egen hand har tagits med.

Av svaren framgår att de som har multisjuklighet och bor hemma med hemtjänst upplever sin hälsa som mycket sämre jämfört med dem som bor på äldreboende. Av de hemmaboende är det bara 24 procent som skattar sin hälsa som god. Motsvarande andel bland dem på särskilt boende är 40 procent.

Skillnaderna mellan boendeformerna syns även för dem som använder minst tre psykofarmaka: Åtta av tio som bor hemma besväras av ängslan, oro och ångest. På äldreboende är det fem av tio.

Ju fler hemtjänsttimmar man har, desto mindre positiva är svaren, enligt analysen.

I förra numret av Äldre i Centrum riktade forskningsledaren vid Äldrecentrum Lennarth Johansson skarp kritik mot att Socialstyrelsens årliga undersökning, som funnits i sin nuvarande form i fem år, inte alls säger något om vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enligt denna undersökning är 80–90 procent av de äldre nöjda med äldreomsorgen. Men drygt fyra av tio enkätsvar inom hemtjänsten har fyllts i ”enbart av någon annan”, alltså utan att den äldre ens har varit med, sade han bland annat.

Har ni tagit till er av kritiken nu när ni har gjort en särskild analys enbart utifrån svaren från de äldre själva?

– Urvalet bottnar inte i den kritik som vi ibland får, som handlar om att anhörigas svar inte är värdefulla. Det är viktigt att även de som inte kan svara själva får sina röster hörda och det möjliggörs bland annat genom att anhöriga besvarar enkäten. Vi redovisar alltid svaren så att det är möjligt att särskilja anhörigsvaren, till exempel kan vi se att de anhöriga överlag svarar mer negativt. I de fall personalen svarar tas svaren bort, svarar utredare Anna Ekendahl.

Är det inte en annan mindre positiv bild som nu har kommit fram i denna analys av de äldres svar?

– Rapportens analys bygger på data vi inte analyserat tidigare, därför kan vi inte svara på om den är mindre positiv. Undersökningen ger en del av sanningen och är ett av flera underlag för att utveckla äldreomsorgen. Så vi välkomnar en dialog kring hur undersökningen kan bli bättre. Sen kommer Socialstyrelsen fortsätta att analysera svaren för att få bättre kunskap om de äldre som besvarar undersökningen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2018 - 13:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår