TEMA Omsorgens marknad klyver landet

Av Jonas Nilsson


Sedan tidigt 1990-tal har konkurrens och valfrihet varit ledord för mycket av den offentligfinansierade service som erbjuds medborgarna. Inte minst gäller det inom äldreomsorgens område. Med kommunal upphandling och/eller fri etablering genom så kallade valfrihetssystem finns nu möjligheten att i mer än hälften av landets 290 kommuner själv välja hemtjänst eller särskilt boende. Vid sidan av kommunernas egna verksamheter finns därmed också privata företag och ideella organisationer som erbjuder olika välfärdstjänster.

Förutom möjligheten att välja utförare är tanken bakom konkurrensutsättningen av tidigare monopolverksamheter bland annat att uppnå ökad effektivitet samt ge större utrymme för innovationer.

Hand i hand med konkurrens och valfrihet går begrepp som kvalitet och vinster i välfärden och i takt med omsorgens marknadisering har kritiken mot vad som ses som konkurrens­ens negativa konsekvenser ökat. De stora vinsterna hos välfärdsföretagen har i debatten ställts mot exempel på undermålig vård och omsorg. Just nu diskuteras livligt den rödgröna regeringens förslag om att begränsa möjligheten till vinstuttag i privata (men offentligt finansierade) välfärdsverksamheter – liksom den borgerliga oppositionens motstånd mot den föreslagna begränsningen av vinstmöjligheterna.

Det är mot den bakgrunden som numrets tema lyfter fram den viktiga forsk­ning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer. Forskningen ger inga svartvita svar, men erbjuder både grundläggande kunskaper och viktig fördjupning kring några av de mest brännande frågorna i samhälls­debatten.

Läs med öppet sinne. Du kommer med största säkerhet hitta argument som stärker dina egna ståndpunkter, men möjligen också få syn på sådant som gör att du ser det rimliga i någon annans åsikt – om du inte rentav finner fog för att själv byta uppfattning i någon fråga.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2018 - 14:11 © Äldre i centrum

Tillbaka till #1/18 Omsorgens marknad »

FAKTA Återkommande akronymer

NPM: New public managment, ”ny offentlig verksamhetsledning”. Samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom offentlig sektor, inspirerade av det privata näringslivet. Reformerna kan delas in i administrativa och ideologiska. De administrativa reformerna omfattar ökad användning av prestationsmått, utvärderingar och dokumentation. De ideologiska reformerna omfattar konkurrensutsättning, införande av marknader och kundanpassning.

LOU: Lagen om offentlig upphandling. Rreglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel.

LOV: Lagen om valfrihetssystem. Reglerar hur kommunala och landstingskommunala verksamheter konkurrensutsätts genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Loading   Sökning pågår