AVHANDLAT Nya avhandlingar


Tipsa om aktuella av­handlingar till info@aldreicentrum.se

Fortbildning om nutritionsvård
A continuing educational intervention in primary health care using the ConPrim modell
Erika Berggren, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2017

Avhandlingen har utvärderat en fortbildningsmodell för nutritionsvård till patienter med vård i hemmet som är anpassad till primärvården. Resultatet visar att modellen är lovande i primärvården och att den skapar förutsättningar för distriktssköterskor och -läkare att fördjupa förståelsen för patienters behov av nutritionsvård, för samarbete och god nutritionsvård i praktiken.


Åldras med alkohol­problem
Att åldras med långvariga alkoholproblem – hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv
Magdalena Bergström, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet 2018

Tillvaron för medelålders och äldre med mångåriga alkoholproblem präglas ofta av fysisk och psykisk ohälsa, ensamhet och rädslor för att dö en alkoholrelaterad död. Det visar en intervjustudie med 19 kvinnor och män 56–69 år.


Bättre MS-medicinering
Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros – en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning
Pierre de Flon, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet 2018

Många patienter med MS mår bättre av behandling som kan ges som dropp i glesa intervall. Inflammationen minskar och patienterna är nöjda. Läkemedelsstudien av substansen rituximab omfattar 75 patienter.


Män ett problem i äldreomsorgen
Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor
Palle Storm, institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 2018

Män och icke-vita i äldreomsorgens personal kan utgöra ett problem när det finns äldre som enbart accepterar hjälp från vita kvinnor. Tillräckligt med tid och flexibilitet har stor betydelse för att kunna integrera män och icke-vit personal, men det är ett problem att dessa frågor sällan lyfts upp i organisationen, utan lämnas till arbetsgruppen att lösa.


Fysisk aktivitet mot åderförfettning
Coronary artery disease and prognosis in relation to cardiovascular risk factors, interventional techniques and systemic atherosclerosis
Fredrik Calais, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet 2018

Hos hjärtinfarktspatienter finns en tydlig koppling mellan utbredd åderförfettning i kranskärl och övriga delar av kroppen. Kombinationen av dess förändringar medför en klart sämre prognos för patienten. Fysisk aktivitet liksom behandling med läkemedelsbehandlande stent (kärlimplantat) förbättrar prognosen.


Känna hemma­staddhet
Enabling at-homeness for older people despite their severe illness and impending death
Lotta Saarnio, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2018

Avhandlingen handlar om hur vårdpersonal kan hjälpa en att känna hemmastaddhet i livets slutskede. Bland annat handlar det om att få fortsätta vara sig själv ända fram till döden och ha en nära relation med närstående och vårdpersonal. Läs en intervju med forskaren i nummer 3/2016.


Akutens palliativa brister
Implementation of knowledge-based palliative care in acute care settings – obstacles, opportunities and experiences
Susanne Lind, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2018

En tredjedel av alla dödsfall sker på akutsjukhus, men tidigare studier pekar på palliativa brister inom akutsjukvården. Avhandlingen visar att spridningen av det nationella kunskapsstödet respektive vårdprogrammet för palliativ vård inte är optimal här. Andra hinder är hög arbetsbelastning, otillräcklig kommunikation och otillräckligt teamarbete.


Medicinsk screening i tandvården
Medical screening in dental settings
Göran Friman, institutionen för odontologi, Karolinska institutet 2017

Avhandlingen betonar behovet av ett ökat samarbete mellan tandvården och sjukvården för att identifiera personer i riskzonen för odiagnostiserat högt blodtryck eller diabetes. Studier över tid på medelålders och äldre personer visar att medicinsk screening inom tandvården skulle gagna folkhälsan.


Efter artrosoperation i höften
Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty – prospetive, randomized, clinical studies
Ján Kuchálik, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet 2018

Årligen görs 16 000 totala höftartrosplastiker. Avhandlingen har studerat smärta efter operation, smärtlindring, återhämtning, komplikationer och biverkningar. En ny teknik för smärtlindring efter operation, LIA (lokal infiltrationsanalgesi), är minst lika bra som de äldre standardteknikerna med bland annat morfin, och har färre biverkningar.


Så påverkas äldrehälsan av jobbåren
Set for life? Socioekonomic conditions, occupational complexity, and later life health
Alexander Darin-Mattsson, institutionen vår neurologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2018

Avhandlingen visar på robusta samband mellan socioekonomisk position i medelåldern och hälsan senare i livet, samt mellan ekonomiska svårigheter i barndomen och psykisk hälsa senare. Resultaten pekar även på ett samband mellan komplexitetsgraden i yrket och risken för psykiska, men inte fysiska, besvär.


Apoteksstudier missar de äldsta
Surveys and services – the feasibility of conducting research in Swedish community pharmacies
Pia Frisk, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet 2018

Apotekens enkätstudier kring läkemedelsanvändning når inte de äldsta och största läkemedelsanvändarna och blir därför inte representativa. Dessutom försvåras öppenvårdsapotekens medverkan i forskningen av deras kommersiella fokus, enligt farmaceuterna.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 17:40 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår