LÄSTIPS Redaktionen tipsar

23 saker jag vill att ni påminner mig om när jag blir äldre

Hanne Kjöller

Fri tanke 2018

En liten och lättsam kom-ihåg-lista som 53-åriga journalisten Hanne Kjöller har skrivit till sig själv om hur hon vill och inte vill åldras. Åldrandet handlar om att göra vad man kan för att åldras på bästa möjliga sätt, menar hon.


Blåsningen — så har det nya pensions­systemet lurat oss alla

Inga-Lisa Sangregorio

Karneval förlag 2018

Personlig skildring av hur det kunnat gå så illa med pensionerna, som att pensionen blir mindre ju längre man lever och att många som arbetat heltid hela livet knappt får mer än de som inte arbetat alls. Författaren är 81 år och journalist.


Gott ledarskap i demensvården

2018

Här ges goda exempel på enhetschefer som inspirerar och hjälper anställda och närstående att ge en människa med demenssjukdom förutsättningar att få förbli den hon egentligen är. Boken ges ut av den ideella föreningen Gott ledarskap i demensvården med stöd av stiftelsen Solstickan.


Psykisk ohälsa hos äldre

Susanne Rolfner Suvanto

Gothia fortbildning 2018

Om­arbetad upplaga av boken Mellan äldreomsorg och psykiatri, om att upptäcka, förstå och förebygga psykisk ohälsa hos äldre. Här finns även råd om bemötande, fallbeskrivningar och diskussionsfrågor. Budskapet är att psykisk ohälsa inte är en naturlig del av åldrandet utan ett tillstånd som går att behandla och ofta bota.


Rivkraft 19 — tillgäng­lighet i kollektivtrafik och färdtjänst

MFD 2018

Rapport från Myndigheten för delaktighets (MFD) webbenkät med drygt 2 000 personer 16–93 år med funktionsnedsättningar. Deras svar visar på flera brister i kollektivtrafiken och färdtjänsten. Vanliga hinder är bland annat färdtjänstens förseningar och svårigheter att höra högtalar­utrop.


Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande

IVO 2018

Rapport om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn av 38 verksamheter avseende vårdens och omsorgens samverkan för multisjuka äldre som vårdas hemma. Granskningen visar att samverkan fungerar bra på många sätt men att det finns utrymme för förbättringar.


Stöd på vägen

Vårdanalys 2018

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har följt en fyraårig satsning på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen har lett till kunskapsunderlag och stödsystem med fokus på primärvården, men har inte påverkat hur vården genomförs.


Sätt ljus på natten

SKL (Sveriges kommuner och landsting) 2018

Rapport om ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. Bakgrunden är en ändring i socialtjänstförordningen om att den enskildes behov ska vara styrande och personal finnas tillgänglig dygnet runt om det behövs. För att stötta kommunernas arbete har SKL tagit fram rekommendationen Kvalitet i särskilt boende.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 16:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår