LÄSTIPS Redaktionen tipsar

Behovet och betydelsen av läkarvård i korttidsboende – i gränslandet mellan sjukvård och socialtjänst
Ingrid Hjalmarson
Äldrecentrum 2018

Enkätundersökning som visar att de som fick korttidsvård inte hade kunnat klara sig i hemmet ens med omfattande hemtjänst. Korttidsvårdens roll framstår som oklar. Det är angeläget att förutsättningarna för korttidsvården förbättras, främst behövs ökad sjuksköterskebemanning, en gemensam läkare och ett tydligt ansvar för rehabilitering.


Blå kokboken II
Prostatacancerförbundet 2018

78-årige konstnären Lasse Åberg och elva andra kända män lagar sina älsklingsrätter och samtalar om livet och mötet med cancer. Boken är en uppföljare till Blå kokboken och en del i Mustaschkampen, för varje såld bok går hundra kronor till Prostatacancerfonden.


Bra måltider i äldreomsorgen
Livsmedelsverket 2018

Livsmedelsverkets nya råd för hemtjänst och äldreboende om hur verksamheterna bör arbeta för att skapa måltider som bidrar till välbefinnande, hälsa och värdighet. Råden bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.


Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013
Laura Fratiglioni med flera forskare
SNAC 2017

Forskarrapport med resultat från den svenska nationella studien om åldrande, vård och omsorg – SNAC. Resultaten indikerar att antalet personer med demenssjukdom i Sverige är lägre än vad tidigare uppskattningar har visat. Men antalet personer med demenssjukdom kommer att öka kraftigt under 2020-talet på grund av den demografiska utvecklingen.

 
Den ”nya äldreomsorgen”
Per Gunnar Edebalk
Socialhögskolan/Lunds universitet 2018

Skrift om vad som hände med äldreomsorgen 1993–2006. Den är en direkt fortsättning på den tidigare skriften Den ”nya äldreomsorgen” i Sverige som avhandlar åren 1965–1993.


Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer
Folkhälsomyndigheten, Forte, Socialstyrelsen, SBU, MFD 2018

Ett kunskapsstöd i pdf-format om hur digital teknik kan användas för social stimulans för att främja psykisk hälsa hos äldre. Målgruppen är främst beslutsfattare på kommunal nivå, men även personal i verksamheter som berör äldre.


Förnuft och känsla

Vårdanalys 2018

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har sammanställt forskning och analyserat befolkningens förtroende för hälso- och sjukvården. Rapporten visar att förtroendet är stort. Särskilt stort är förtroendet för hälso- och sjukvårdspersonalen och sjukhusen. Men landstingen skiljer sig åt och förtroendet är mindre för vårdcentraler och vårdens styrning och ledning. Äldre har större förtroende för vården än yngre.


Kompetensen att lyssna
Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka (red.)
Carlsson bokförlag 2018

Sex yrkesutövare berättar om hur de gör för att lyssna till människor som har tappat talförmågan eller talar ett annat språk. Metoderna handlar om alltifrån igenkännande kroppslig kommunikation när orden inte finns till berättande med hjälp av måleri, musik, sång, dans och filmskapande. Här presenteras även en modell för att vidareutveckla kompetensen att lyssna.


Konsten att överleva i en övermedicinerad värld
Peter C. Gøtzsche
Karneval förlag 2018

Om hur man själv tar reda på fakta om en medi­cinsk behandling fungerar eller inte, och hur evidensen ser ut för en rad vanliga behandlingar mot till exempel smärta, demens, högt blodtryck och mag-tarmbesvär. Författaren är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet, samt en av grundarna av forskarnätverket Cochrane collaboration.


Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp
Socialstyrelsen 2018

Rapport som förtydligar och konkretiserar ett antal begrepp inom den palliativa vården, för att ge stöd i den fortsatta utvecklingen av en god och jämlik palliativ vård. Målgruppen är främst beslutsfattare och verksamhetsledningar inom landsting, regioner och kommuner, berörda yrkesgrupper och patientföreningar.


Problemet med vinster
Magnus Linnarsson
Nordic academic press 2017

Debatten om vinster i välfärden är inget nytt fenomen. Boken belyser hur svenska politiker under 400 år har debatterat frågan om offentlig kontra privat drift. Författaren är docent i historia vid Stockholms universitet.

 
Stockholms läns landstings äldremottagningar
Lars Sonde, Jenny Österman, Lennarth Johansson
Äldrecentrum 2018

Utvärdering av de äldremottagningar för personer 75 år och äldre som finns i primärvården i Stockholms läns landsting, enligt intervjuer med ansvariga. Resultatet visar att kravet på tillgänglighet uppfylls med den knappvalsfria telefonen. Tryggheten blir sedan en konsekvens av tillgängligheten och kontinuiteten.

 
Svenska HALT i korthet
Folkhälsomyndigheten 2017

Kunskapsstöd i pdf-format som visar att sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende. Med tips, länkar och verktyg för ett lokalt systematiskt förbättringsarbete.


Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen
Erika Ask
Gothia 2018

I boken beskrivs en arbetsmetod för ett systematiskt upplagt kvalitetsarbete utifrån den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Fokus ligger på systematik och ständiga förbättringar. Grundtanken är att små kontinuerliga förändringar leder till långsiktiga förbättringar. Målgrupp är chefer och kvalitetsansvariga inom äldreomsorgen.


Sömn, sömn, sömn
Christian Benedict, Minna Tunberger
Bonnier fakta 2018

Fakta varvas med tips om hur man optimerar sömnen för att må bättre. Författarna är docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet respektive vetenskapsjournalist.


Väntetider i ögonvården
Synskadades riksförbund 2017

Rapport som innehåller en granskning och betygssättning av måluppfyllelse och beredskap inom landsting och regioner, utifrån SKL:s databas Väntetider i vården. Den visar att allt fler får vänta mer än 90 dagar på ett första besök hos ögonläkaren. Snabbast ögonvård ges i Stockholm, Halland och på Gotland. Sämst är läget i Jämtland/Härjedalen, Sörmland och Örebro.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 18:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår