ARC Kan ett aktivt liv skydda mot de negativa konsekvenserna av en svår barndom?

Av Christina Dintica


Federico Triolo är gästforskare på Aging Research Center (ARC) sedan september 2018. I sitt hemland Italien jobbar han som läkare och specialiserar sig inom geriatrisk psykiatri vid universitetet i Modena.

Vad fick dig att bli intresserad av geriatrisk psykiatri?
– Den kliniska erfarenheten av patienter från den geriatriska avdelningen och minneskliniken på sjukhuset har hjälpt mig att förstå äldre män­niskors behov och komplexiteten i vården. Mina kliniska intressen är inom geriatrisk psykiatri. Det vill säga de affektiva, kognitiva och beteendestörningar, som depression och demens, som påverkar äldre människor. Mental ohälsa under ålderdomen utgör en svår utmaning för såväl patienterna och deras familjer som för vårdpersonalen – och här kan insatser från både forskare och akademiska institutioner bidra till en bättre förståelse och behandling.

Vad vill du fokusera på under din tid som gästforskare på ARC?
– Under min tid här i Stockholm ska jag fokusera på tidiga faktorer som ökar risken för depression bland äldre, med särskilt fokus på sambanden mellan upplevda ekonomiska svårigheter under barndomen och utvecklingen av depressiva symptom senare i livet. Tidigare studier har visat att socioekonomiska svårigheter under barndomen är kopplade till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa senare i livet. Endast ett fåtal studier har dock undersökt om denna effekt även kvarstår i hög ålder. Dessutom är jag intresserad av att undersöka om ett socialt integrerat liv kan mildra sambandet mellan ekonomiska svårigheter i barndomen och depression. För att analysera det använder vi data från Kungsholmen i Stockholm (SNAC-K).

Har du några resultat du vill dela med dig?
– Våra preliminära resultat tyder på att de som upplevt ekonomiska svårigheter under barndomen tenderar att ha högre nivåer av depressiva symtom senare i livet. Men detta förhållande mildras hos dem som engagerar sig i en aktiv livsstil, som involverar fysisk, mental och social stimulans samt hos dem som är omgivna av ett stödjande socialt nätverk. Detta tycker vi är ett väldigt positivt fynd!

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 15:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår