NOTISER #1/19

Kosttillskott skyddar inte mot demens

Enligt en vetenskaplig översikt uppvisar kosttillskott som omega-3, vitaminer och ginko biloba inte några relevanta effekter på kognitiv försämring, lindrig kognitiv störning eller Alzheimers sjukdom. Det skriver Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar på Janusinfo.se. Det är en vanlig uppfattning bland patienter att kosttillskott kan minska risken för demens, vilket det alltså saknas stöd för. Preparaten är ofta inte farliga vid rekommenderade doser men kan vara kostsamma.


Tre av fyra nöjda med sin pensionering

En undersökning bland nyblivna pensionärer som Pensionsmyndigheten låtit göra visar att tre av fyra är nöjda med sitt beslut om tidpunkt för pensionering. Bara en av tjugo är missnöjda med pensioneringstidpunkten.

Varannan har fattat sitt pensionsbeslut själv medan en av tre har påverkats av sin partner. Chefen eller arbetsgivaren har påverkat i 8 procent av fallen.

– Ett syfte med reformeringen av det allmänna pensionssystemet för snart 25 år sedan var att beslutet om vår pension och när vi ska sluta att förvärvsarbeta skulle fattas av oss själva. Det syftet förefaller att ha förverkligats till en del, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Samtidigt anger en av tre i under­sökningen att det på deras arbetsplatser fanns en förväntan att de skulle gå i pension vid 65.


Tänkandet viktigt för parkinsonpatienter

Den kognitiva förmågan har större betydelse för överlevnaden vid Parkinsons sjukdom än vad som tidigare har antagits, enligt David Bäckströms avhandling vid Umeå universitet. Personer med normal kognitiv funktion hade en i stort sett normal överlevnad, medan de med en kognitiv störning hade mer än dubbelt så hög dödlighet som normalbefolkningen. Även patienter med mätresultat som kan tyda på en inflammation i nervsystemet hade en markant ökad dödlighet.

– Parkinson orsakas av en sjuklig proteinackumulation i nervceller och det är osannolikt att man kan påverka den sjukdomsprocessen genom att träna hjärnan. Däremot fortsätter vi att forska på om det går att påverka risken för kognitiv svikt och därmed prognosen, genom kognitiv träning. Det är inte omöjligt att det fungerar, säger David Bäckström.


Insatser för äldre minskar

Statistik för 2018 som nu redovisas av Socialstyrelsen visar att sedan 2007 har antalet personer 65+ med hemtjänst i ordinärt boende ökat med nästan 37 500 personer, medan antalet personer i särskilt boende har minskat med 9 500. Andelen av befolkningen i denna grupp som får någon av dessa insatser har dock minskat från 18,5 procent till knappt 16 procent, eftersom befolkningen har ökat i snabbare takt än antalet insatser.


På ny kurs inför döden

En ny kurs på Medborgarskolan i Malmö handlar om att förbereda sig inför döden, rapporterar Sveriges radio. Genom kursen kommer deltagarna att få lära sig vad man ska tänka på när man ska skriva testamente, men också att träffa personer som i sin vardag möter döden: poliser, brandmän, begravningsentreprenörer och bårhuset.


PSA-screening ger färre prostatadödsfall

Dödsfallen i prostatacancer kan minska med cirka 30 procent vid så kallad PSA-screening, visar forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.De screenade männens första uppmätta PSA-värde visade sig ha stor betydelse för att förutse framtida cancerrisk.

– Forskningen är viktig eftersom den visar på långtidseffekterna av ett organiserat screeningprogram i Sverige, säger forskaren Maria Frånlund.


Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa

Fingers brain health institute i Stockholm ska bedriva klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. Verksamheten baseras på professor Miia Kivipeltos banbrytande vetenskapliga resultat från Finger-studien, som visade att förändringar av livsstilsfaktorer kan förhindra kognitiv svikt och utvecklingen av demenssjukdomar.Forskningen ska genomföras tillsammans med frivilliga deltagare, med mål att hitta nya metoder för individanpassade kliniska behandlingar.

– Vi kan förebygga demens. Jag tror att mer än 30 procent av samtliga fall av Alzheimers sjukdom är relaterade till faktorer som kan påverkas, såsom blodtryck, depression, diabetes och fysisk aktivitet, säger Miia Kivipelto.


Kostnadseffektiv träning vid parkinson

För att dämpa gång- och balanssvårigheterna vid Parkinsons sjukdom har forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet utvecklat ett program som tränar både kognition och motorik, ofta samtidigt. Man kan exempelvis få säga varannan bokstav i alfabetet samtidigt som man går på jobbigt underlag. En hälsoekonomisk studie visar nu att programmet ger valuta för pengarna. Mest kostnadseffektivt var det vid mild till måttlig parkinson.

– Tack vare sin beprövade effektivitet och kostnadseffektivitet har detta träningsprogram potential att nå en bredare publik och implementeras fullt i klinisk verksamhet, säger forskarna bakom studien som har publicerats i tidskriften Clinical rehabilitation.


Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

Mellan 2017 och 2018 skedde en viss minskning av andelen äldre över 75 år som förskrevs tre eller fler psykofarmaka till 6,9 procent i hemtjänst och 16,9 procent i särskilda boenden. Även andelen äldre med tio eller fler läkemedel minskade något till 23,9 procent i hemtjänst och 30,3 procent i särskilda boenden, enligt Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

– Det är viktigt att läkemedelsgenomgångar genomförs för de äldre, att läkemedelsanvändningen följs upp och att nyttan med medicinen vägs mot riskerna, säger Ann-Catrin Johansson, utredare vid Socialstyrelsen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 14:27 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår