TEMA Åldersvänlig strävan i svensk kvartett

Av Vivianne Sprengel


I WHO:s nätverk Age-friendly cities and communitites ingår drygt 820 kommuner i världen. Fyra finns i Sverige: Göteborg, Hallstahammar, Stockholm och Uppsala.

Drivkrafterna bakom bildandet av nätverket var den åldrande befolkningen i många länder och en pågående inflyttning till städer. Göteborg, med drygt 570 000 invånare, är i slutfasen med en baslinjemätning och den ska redovisas för stadens politiker den 10 april. Äldres synpunkter har fångats i olika sammanhang, som på allsången, vid möten och arrangemang. Seniorer har granskat stan och filmat med surfplatta, berättar processledaren Lisa Holtz. I Göteborg talar man dock inte om äldrevänlig, utan åldersvänlig. Verksamheter ska vara anpassade för alla åldrar i livscykeln.

Hallstahammar kommun har 16 125 invånare och är också i det närmaste klar med baslinjemätningen. Där har inventeringen enligt WHO:s checklista samordnats av det Kommunala pensionärsrådet. Samarbetet med pensionärs­organisationerna har gett bra information och kunskap om de äldres upplevelser av olika områden, enligt projektledaren Jari-Matti Heikkinen. En handlingsplan med olika förbättringsområden ska tas fram hösten 2019.

I Stockholm, med drygt 960 000 invånare, finns ett underlag till en strategi för en äldrevänlig stad. I kommunens nya organisation efter valet har arbetet med en äldrevänlig stad nyligen flyttats från äldreförvaltningen till den stadsövergripande nivån. Diskussioner pågår om hur arbetet ska bedrivas och om det ska göras någon baslinjemätning, men klart är att Stiftelsen Äldrecentrum kommer att vara delaktig i arbetet.

Antalet invånare avser den 30 september 2018 och uppgifterna kommer från SCB.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 14:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår